Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Zamówień dokonywanych przez Sklep internetowy (nazywany danej Sklepem) dostępny w domenie bergcomponents.com/pl.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę Cycling Industry Monika Lewandowicz, ul. Targowa 27,  87–100 Toruń, NIP: 1251636227.

3. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 • Sprzedawca – Cycling Industry Monika Lewandowicz, ul. Targowa 27,  87–100 Toruń, NIP: 1251636227.
 • Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie bergcomponents.com/pl
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
 • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu
 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu
 • Stan Magazynowy – ilość danych produktów, niesprzedanych i gotowych do wysyłki, jakie Sprzedający aktualnie posiada.

4. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. Warunki złożenia zamówienia

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie całej Europy.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Zamówienie Kupujący składa poprzez wypełnienie stosownego Formularza zamówienia.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane jako złożone następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi w dni powszednie 48 godzin.

10. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty e-mail po wysłaniu stosownego zapytania na adres kontakt@bergcomponents.com

§3. Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym, o ile nie zostało zaznaczone inaczej, wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać dowolny sposób płatności spośród metod prezentowanych na stronie. Nr konta bankowego Sprzedawcy: 19 1140 2004 0000 3402 7592 5152

5. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

6. By potwierdzić dostępność produktu na Stanie Magazynowym Sprzedającego, Kupujący winien, przed dokonaniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą celem potwierdzenia dostępności danego produktu w wybranym wariancie.

7. W przypadku dokonania Zamówienia produktu nie znajdującego się w danym momencie na Stanie Magazynowym Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się podać Kupującemu informację o planowanym terminie dostępności danego produktu. W przypadku niezaakceptowania podanych terminów Kupujący ma prawo odstąpić od Zakupu.

§4. Dostawa

1. Kupujący może wybrać  sposoby wysyłki bądź odbioru zamówionych produktów spośród wariantów prezentowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sprzedawcy

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący. W szczególnych przypadkach (np. przekroczenie pewnej wartości zamówienia) koszt dostawy może ponosić Sprzedający.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. Odstąpienie od Umowy

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: kontakt@bergcomponents.com lub pocztową na adres Sprzedającego, w gwarantowanym przez Sprzedawcę 14-dniowym okresie od momentu odebrania przesyłki.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią oraz wszystkimi akcesoriami, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia od umowy, na adres: Cycling Industry Monika Lewandowicz, ul. Kościelna 23, 05-200 Wołomin.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. W przypadku zwrotu produktów, których zakup został wykonany w systemie ratalnym Pay’U raty 0%, od kwoty zwrotu zostanie potrącona prowizja za udzielenie rat, jaką Pay’U nakłada na sprzedającego, w wysokości 5% ceny zakupu. Potrącenie to wynika z braku możliwości anulowania rat przez Sprzedającego i braku możliwości odzyskania prowizji od Pay’U.

9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

10. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

§6. Warunki gwarancji

1. Wszystkie koła BERG Components zakupione za pośrednictwem oficjalnej strony dystrybutora tj. https://bergcomponents.com/pl są objęte 2-letnią gwarancją Producenta.

2. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady produkcyjne oraz materiałowe, a także inne wady koła wynikające z błędów lub zaniedbań producenta.

3. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu takiego jak np. zużycie powierzchni hamulcowej w kołach pod hamulce obręczowe, powstanie śladów na bębenku od kasety itp.

4. Wady powstałe na skutek zaniedbań użytkownika, nieprawidłowego montażu kół bądź komponentów, niewłaściwego użytkowania bądź wypadku nie podlegają reklamacji. Wady powstałe w wyniku działania osób trzecich nie podlegają gwarancji.

5. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego bądź z różnic w poszczególnych egzemplarzach danego produktu nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

6. Różnice w wadze pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami kół w zakresie +/- 5% są dopuszczalne, ze względu na naturalny materiał i ręczny proces produkcyjny.

7. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty email, listownie bądź telefonicznie.

8. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy, za pomocą firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może zlecić firmie kurierskiej odbiór reklamowanego produktu od Kupującego na swój własny koszt. W przypadku wysyłki za pomocą firmy innej niż wskazana przez Sprzedawcę, koszt wysyłki ponosi kupujący.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

11. W przypadku uznania wady za wadę podlegającą Gwarancji, Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zaistniałej wady, bądź, w przypadku konieczności, do wymiany danego elementu bądź kompletnego koła na nowy/nowe.

12. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany gwarancyjnej komponentu bądź koła na nowe, przy jednoczesnej niedostępności danego komponentu/koła na stanach bądź w bieżącej ofercie Producenta, Producent zobowiązuje się do wymiany danego komponentu/koła na odpowiednik z bieżącej oferty, o wartości (pozycji w aktualnej ofercie producenta) nie mniejszej niż wartość (pozycja w ofercie/serii produktów) reklamowanego komponentu/koła.

§6. Montaż, użytkowanie i serwis kół

1.  Z kołami BERG należy używać tylko komponentów markowych producentów, zgodnych i kompatybilnych z danym modelem kół i jego wersją.

2. Z kołami BERG pod hamulce szczękowe należy używać tylko okładzin hamulcowych dostarczanych wraz z kołami BERG przystosowanymi do obręczy karbonowych. Tych samych okładzin nie należy używać wraz z kołami innych producentów, w szczególności z kołami, których obręcze wykonane są z aluminium, gdyż opiłki gromadzące się na powierzchni klocków hamulcowych mogą powodować szybsze zużycie powierzchni hamulcowej lub jej uszkodzenie.

3. Okładziny hamulcowe powinny być ustawione pod lekkim kątem do obręczy, nie równolegle do niej, tak, by przy lekkim hamowaniu obręczy dotykała tylko przednia część klocka. Przednia część klocka hamulcowego powinna znajdować się około 1mm bliżej powierzchni hamulcowej obręczy, aniżeli jego tylna część.

4. Górna krawędź klocka hamulcowego powinna znajdować się co najmniej 2mm poniżej górnej krawędzi powierzchni hamowania/rantu obręczy. Należy regularnie sprawdzać stan powierzchni hamulcowych i usuwać ewentualne zanieczyszczenia mogące zmniejszać siłę hamowania.

5. Na zjazdach należy hamować pulsacyjnie, obydwoma hamulcami i nigdy nie zaciskać klamek hamulcowych na dłużej niż 4-5 sekund ciągiem. Dużo skuteczniejsze jest hamowanie mocniejsze raz na jakiś czas np. przed zakrętem, aniżeli ciągłe, lekkie trzymanie zaciśniętych klocków, co prowadzi do bardzo mocnego nagrzania obręczy, a w konsekwencji, w przypadku obręczy karbonowych, może skutkować jej uszkodzeniem.

6. Po kilku pierwszych jazdach (300-400km) zalecamy przegląd koła, w szczególności kontrolę centryczności oraz kontrolę naciągu szprych. Pomimo stosowania rozprężania szprych podczas budowy kół BERG mogą wystąpić przypadki delikatnego spadku naciągów i/lub lekkiego zdecentrowania kół po kilku pierwszych jazdach na skutek układania się nypli wewnątrz obręczy. Przypadek delikatnego zdecentrowania po pierwszych jazdach dotyczy około 5% naszych kół i po pierwszej korekcie nie występuje ponownie.

§7. Program Wymiany Powypadkowej

1. Wszystkie koła BERG Components zakupione za pośrednictwem oficjalnej strony dystrybutora tj. https://bergcomponents.com/pl są objęte 2-letnim Programem Wymiany Powypadkowej.

2. Program Wymiany Powypadkowej upoważnia Kupującego, który uszkodził koła BERG w wypadku bądź w inny, dowolny sposób niezależny od producenta, do 40% zniżki na wszystkie komponenty niezbędne do naprawy uszkodzeń oraz do 40% zniżki na usługi związane z naprawą.

3. W przypadku konieczności wymiany kompletu kół program także obowiązuje.

4. Ceny katalogowe poszczególnych części oraz usług serwisowych dostępne są na stronie https://www.bergcomponents.com/wp-content/download/cennik_berg.pdf i od tych cen przysługuje rabat 40%.

§8. Zarządzanie danymi osobowymi oraz Polityka Cookies

1. Szczegółowe informacje dotyczące polityki zarządzania danymi osobowymi oraz polityki cookies serwisu dostępne są na stronie https://bergcomponents.com/polityka-prywatnosci/

§9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

4. Regulamin w powyższej formie obowiązuje od dnia 24.06.2019 roku